ВПЛИВ КОМБІНОВАНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ І ПЕРЕДРЕКРИСТАЛІЗАЦІЙНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА СУБСТРУКТУРУ І ТВЕРДІСТЬ СТАЛЕЙ 40Х ТА 12Х13

Автор(и)

  • A. N. Dubovyi Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, Ukraine
  • T. A. Makruha Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.82.0.92

Ключові слова:

комбіноване деформування, передрекристалізаційна термічна обробка, термічна стабілізація, полігонізаційна субструктура, леговані сталі

Анотація

В роботі досліджено вплив деформації та наступної передрекристалізаційної термічної обробки на субструктуру і твердість конструкційних легованих сталей 40Х та 12Х13. Встановлено можливість отримання термічної стабілізації полігонізаційної субструктури комбіновано деформованих сталей

Біографії авторів

A. N. Dubovyi, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова

д.т.н., професор

T. A. Makruha, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова

аспірант

Посилання

Dubovyi O. M., Lebedeva N. Yu., Yankovets T. A. (2010). Vplyv peredrekrystalizatsiino termichnoi obrobky na fizyko-mekhanichni vlastyvosti napylenykh pokryttiv ta deformovanykh metaliv ta splaviv [Influence of the pre-recrystallization heat treatment on the physical and mechanical properties of sprayed coatings and deformed metals and alloys]. Metaloznavstvo ta obrobka metaliv [Metallurgy and metal processing]. Mykolaiv, 3, 7–10.

Dubovyi O. M., Bondarenko O. V., Zhdanov O. O., Zhyzhko O. V., Bobrov M. M., Halkina T. S. (2012). Vplyv peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky na substukturu i tverdist deformovanykh koliorovykh metaliv i splaviv ta napylenykh pokryttiv [Influence of the pre-recrystallization heat treatment on the substructure and hardness of deformed nonferrous metals, alloys and sprayed coatings]. Obrobka materialiv u mashynobuduvanni [Materials treatment in mechanical engineering]. Mykolaiv, 69–79.

Dubovyy O. M., Yankovets T. A., Lebedyeva N. Yu., Kazymyrenko Yu. O., Zhdanov O. O., Bobrov M. M., Sposib Deformatsiyno-Termichnoyi Obrobky Metaliv ta Splaviv [Method of the deformed and heat treatment of the metals and alloys], Patent of Ukraine No. 95378 (Publ. 25.07.2011. Bull. No. 14) (2011) [in Ukrainian].

Valiev R. Z., Aleksandrov I. V. (2007). Obyemnyye nanostrukturnyye metallicheskiye materialy: polucheniye, struktura i svoystva [Bulk nanostructured metallic materials: obtaining, structure and properties]. Moscow.

Yurkova O. I., Karpov R. V., Kliaghin Ye. O. (2010). Osoblyvosti formuvannia nanokrystalichnoi struktury v α-zalizi pry deformacii tertiam [Specific features of formation of nanocrystalline structure in α-iron at deformation with friction] Metaloznavstvo ta obrobka metaliv [Metal science and treatment of metals], 1, 12–16.

Yurkova O. I., Kosianchuk A. V., Hrycenko M. H. (2011). Strukturnyi stan i mekhanichni vlastyvosti plastychno deformovanogho zaliza [Structural state and mechanical properties of plastically deformed iron] Metaloznavstvo ta obrobka metaliv [Metal science and treatment of metals],

, 3–9.

Alymov M. I., Zelenskiy V. A. (2005). Metody polucheniyai fiziko-mekhanicheskiye svoystva obyemnykh nanokristallicheskikh materialov [Methods of obtaining the bulk nanocrystalline materials and their physical and mechanical properties]. Moscow.

Zasimchuk E. E. (1976). Poligonizachiia, recristallizachiia i termicheskaia stabilnost svoistv metallov [Poligonization, recrystallization and thermal stability of materials’ properties]. Kiev.

Gorelik S. S., Dobatkin S. V., Kaputkina L. M. (2005). Rekristallizatsiya metallov i splavov [Recrystallization of metals and alloys]. Moscow.

Novikov I. I. (1978). Teoriia termicheskoi obrabotki metallov [The theory of the heat treatment of metals]. Moscow.

Zhdanov O. O. (2015). Zakonomirnosti vplyvu peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky na fizyko-mekhanichni vlastyvosti deformovanykh stalei. Avtoreferat Diss. [Patterns of the influence of the pre-recrystallization heat treatment on the physical and mechanical properties of deformed steel]. Kherson.

Zhdanov O. O., Dorina O. V. (2014). Doslidzennia mozlyvostei stabilizachii poligonizachiinoi substrukturi deformovanogo nikeliu [The researching the possibility of the stabilization of the substructure of the deformed nickel]. Makarovski chitannia: materiali Vseukrainsko goforumu molodih naukovchiv [Makarov’s reading: materials of the Ukrainian forum of the yang scientists]. Mykolaiv.

Dubovii O. M., Makruha T. O., Lyu Shen (2017). Vpliv kombinovanogo deformuvannia na termichnu stabilnist poligonizachiinoi substruktutu zaliza, nikelu i stalei 20; 45 [Influence of the combined deformation on the thermal stability of the polygonization substructure of iron, nickel and steel 20; 45. Zb. nauk. prac. NUK [Collection of scientific publications of NUS], Mykolaiv, NUS Publ., 1, 39-47.

Dubovyi O. M., Kulik S. H., Zhdanov O. O., Bobrov M. M., Myrko O. I. Vplyv deformacii ta leghuiuchykh elementiv na tverdists napylenykh pokryttiv pislia peredrekrystalizaciinoii termichnoii obrobky [Influence of deformation and alloying elements on the hardness of steels and sprayed coatings after pre-recrystallization heat treatment] Zb. nauk. prac. NUK [Collection of scientific publications of NUS], Mykolaiv, NUS Publ., 2011, issue 2, pp. 36–44.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО