Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Вимоги до подання рукопису
До розгляду приймаються статті англійською, німецькою, українською або польською мовами. Подання матеріалів статті до редакції журналу здійснюється поштою або особисто та повинне містити такі документи:

1) роздруківку повністю заповнених сторінок на лазерному принтері (завантажити шаблон оформлення статті);
2) витяг з протоколу засідання кафедри з висновком про можливість публікації статті  (завантажити зразок витягу);
3) електронну версію статті у форматі .doc, цілком ідентичну роздруківці.

При підготовці статті можуть бути корисні наступні файли

формат docШаблон оформлення статті
формат doc Приклад оформлення странслітерованого списку використаних джерел
pdf Приклад оформлення странслітерованого списку використаних джерел
pdf Приклад оформлення посилань на використані джерела за ДСТУ


ТЕКСТОВА ЧАСТИНА

Статтю необхідно представити на електронному носії у файлі формату Word (* .doc), а також роздруківку повністю заповнених сторінок на лазерному принтер  Встановити автопереноси.

Встановлюються такі параметри сторінок:
- формат - А4 (21 × 29,7);
- поля сторінки: зверху і знизу - 2,2 см; праворуч і ліворуч - 2,5 см; 2 колонки: довжина колонки - 253 мм; ширина колонки - 76 мм, інтервал між колонками - 8 мм.
- абзац з відступом 0,5 см.
- шрифт: нормальний Times New Roman Cyr, розмір шрифту - 11 пунктів через один інтервал. Накреслення шрифту (меню ФОРМАТ → ШРИФТ) - звичайне, інтервал шрифту - звичайний (без розтягування або ущільнення).
Текст статті відділяється від ключових слів порожнім рядком.

Основний текст статті (мінімум - 5 стор.) повинен містити наступні елементи:
- вступ (постановка проблеми в загальному вигляді);
- аналіз останніх досліджень і публікацій (в яких започатковано розв'язання даної проблеми);
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Заголовки
У лівому кутку ставиться УДК, відступити 1. Назва статті друкується великими літерами (шрифт напівжирний Times New Roman Cyr, розмір 12 пунктів), центрується. Від назви відступити 1, малими літерами набрати прізвища імена та по батькові авторів, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, контактний телефон, е-mail - по лівому краю. Заголовок статті, авторів, анотацію, ключові слова подається на двох мовах (основна мова статті,  англійська або укрїнська). (див. приклад оформлення статті).

Заголовки розділів
Заголовки розділів набираються малими літерами (шрифт напівжирний TimesNewRomanCyr, розмір 11), центруються без абзацного відступу.

Анотація
Назву, список авторів, анотацію і ключові слова наводять двома мовами: основна мова статті англійська або українська.
Анотація мовою статті розміщується після авторів 1. Починається словом "Загальні відомості" з великої літери (шрифт - напівжирний, курсив, 11 пт); крапка; потім з великої літери текст анотації (шрифт - звичайний, курсив, 11 пт), вирівнювання по ширині. Анотації на інших мовах розміщуються в кінці статті (шрифт - звичайний, курсив, 10 пт).

1. Якщо стаття подана українською мовою, то анотація англійською мовою повинна бути розширеною і містити не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова (250-300 слів загальноприйнятій термінології, анотація повинна бути структурованою і містити наступні елементи: постановка проблеми (problem) мета (goal) методика (methodology) результати (results) наукова новизна (originality) практична значущість (practicalvalue)).
2. Якщо стаття подана англійською мовою, то анотація українською мовою повинна бути розширеною і містити не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова.
3. Якщо стаття подана на будь-якому іншому мовою, то анотації українською та англійською повинні бути розширеними і містити не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Ключові слова
Відокремлюються 1  після анотації на мові статті. Починаються з великої літери «Ключові слова»; двокрапка (шрифт - напівжирний, курсив, 11 пт). Далі 5-8 ключових слів (накреслення - звичайний курсив).

Формули
Використовувати для набору формул графічні об'єкти, кадри й таблиці забороняється. Формули набираються в редакторі формул MS Equation або MathType. Провести налаштування редактора:

1. У меню РОЗМІР → ВИЗНАЧИТИ ввести розміри:
- звичайний - 11 пт
- крупний індекс - 7 пт
- дрібний індекс - 6 пт
- великий символ - 16 пт
- дрібний символ - 12 пт

2. У меню СТИЛЬ → ВИЗНАЧИТИ встановити наступні параметри шрифтів:
Форма символів
Стиль Шрифт напівжирний курсив
Текст TimesNewRomanCyr
Функція –″–
Змінна –″–                                         
Стр.греч. Symbol
Пр.греч. –″–
Символ –″–
Матриця TimesNewRomanCyr         
Числа –″–

Вимоги до написання буквених позначень:
- пряме накреслення - літери російського алфавіту, грецького алфавіту, римські і арабські цифри, хімічні формули;
- курсивне зображення - літери латинського алфавіту, крім тригонометричних функцій і max, min, exp,

 Формула розташовується по центру рядка, номер формули (в круглих дужках, 11 пт) - по правому краю сторінки, від навколишнього тексту відділяється порожніми рядками. Формульне вікно примусово розтягувати або стискати не можна.

Рисунки і графіки
Рисунки виконуються в графічних редакторах, сумісних з Word і розміщуються по тексту. Під рисунком поміщається підпис. Короткий підпис центрується, а якщо довгий– форматується з виступом першого рядка 0,5 см. Якість рисунків і графіків повинна забезпечувати прочитання і тиражування. Кольорові і тонові рисунки не допускаються.

Таблиці
Таблицюозаглавлювати словом «Таблиця 1» (шрифт - 10 пт, звичайний, підкреслений, по центру) з наступним за ним номером без крапки. Далі поміщається назва таблиці з великої літери (не більше 3-х рядків), без заключної крапки. Вся таблиця 10 пунктів.

Література
Список використаної літератури подається в кінці статті, починається ключовим словом «Література», набраним малими літерами (шрифт - напівжирний, 11 пт, по центру). Джерела списку літератури оформляються відповідно до бібліографічних вимог, нумеруються, в тому порядку, як згадуються в статті (перший рядок - без відступу, друга - відступ 0,5 см). Посилання на літературу в тексті подаються у квадратних дужках. Не менше 50% посилань повинно бути за останні 5-10 років; не менше 50% посилань повинно бути на зарубіжні джерела; відсоток самоцитування - не більше 30%. Після списку літератури через інтервал в один рядок, мають у своєму розпорядженні заголовок References і наводиться англомовний список літератури наведеного вище списку.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.

Матеріали статей розглядаються редакцією журналу виходячи з їх відповідності наступним критеріям:
1. Відповідність статті тематиці журналу, науковому напрямку розділу журналу.
2. Оригінальність матеріалу статті.
3. Відповідність назви статті її змісту.
4. Відповідність структури статті стандартним вимогам (вимогам ВАК України):
    4.1. Постановка проблеми та обґрунтування її актуальності;
    4.2. Огляд останніх публікацій по темі з виділенням невирішених завдань (проблем);
    4.3. Формулювання мети статті;
    4.4. Виклад оригінального матеріалу статті;
    4.5. Висновок (висновки, рекомендації).
5. Обґрунтованість представленого оригінального матеріалу і висновків.
6. Адекватність анотації матеріалами статті та її інформативність.

Відповідно до вимог постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1, основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:
    * постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
    * аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
    * виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
    * формулювання цілей статті (постановка завдання);
    * виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
    * висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

REFERENCES - англомовний список літератури (стиль - IEEE) наведеного вище списку літератури. Бібліографічний опис кожного джерела має, за наявності, супроводжуватися його ідентифікатором цифрового об'єкта (DOI – Digital Object Identifier), що наводиться через пробіл після бібліографічного опису джерела. DOI видань можна знайти на сайті http://search.crossref.org/, або http://www.crossref.org/guestquery/, або http://www.crossref.org/SimpleTextQuery/.
Завантажити приклади оформлення  англомовного списку літератури (формат pdf або формат doc).

Звертаємо Вашу увагу на те, що недотримання авторами наведених вище вимог може затримати редакційну підготовку статті.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.