Про журнал

Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету» (до 25 січня 2002 «Вісник ХДАДТУ») видається з 1994р. (Свідоцтво про держ. Реєстрацію КВ № 395 від 2.02.1994).

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України Категорії "Б" наказом Міністерства освіти і науки України, в котрих можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Мови публікації: українська, англійська, польська та німецька.

Архів випусків до 2018 року

ISSN 2521-1773 (Online)
ISSN 2219-5548 (Print)

Збірник входить до затвердженого МОН України Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

У збірнику друкуються статті про наукові розробки і дослідженнях за такими спеціальностями:
101 Екологія; 
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології; 
132 Матеріалознавство;
133 Галузеве машинобудування;
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
142 Енергетичне машинобудування;
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; 
192 Будівництво та цивільна інженерія;
274 Автомобільний транспорт;
275 Транспортні технології.

015 Професійна освіта (без категорії "Б").

 

ІНДЕКСАЦІЯ

 

ПЛАН ВИДАННЯ Вісника ХНАДУ на 2023рік

            подання статей      верстка/редагування    готовий збірник

№104    03.01.24-27.02.24          28.02.24-28.03.24             21.04.24

№105    17.02.24-18.05.24          19.05.24-19.06.24              31.07.24

№106    22.05.24-03.09.24          04.09.24-21.09.24              30.10.24

№107     04.09.24-24.10.24         25.10.24-20.11.24              25.12.24

 

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Мета та програмні цілі Вісника «ХНАДУ»: видання спрямоване на ознайомлення науковців з вирішенням проблем удосконалення та розвитку автомобільного транспорту, досвідом проведення наукових досліджень, експериментальною діяльністю вчених у галузі електричної інженерії, механічної інженерії, архітектури та будівництва, автоматизації та приладобудування, транспорту. Розглядаються проблеми ергономіки, мехатроніки, логістики, екології, організації навчання спеціальних дисциплін у вищій школі.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної і дорожньо-будівельної галузей.

Завданням Вісника «ХНАДУ» є публікація оригінальних дослідницьких  і оглядових робіт та інформаційних матеріалів, а також обмін науковою інформацією.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної і дорожньо-будівельної галузей.

 

ПРОТИДІЯ ПЛАГІАТУ

Редакція журналу «Вісник ХНАДУ» приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інший журнал.

Перевірка поданої наукової статті на плагіат здійснюється відповідальною особою видавництва ХНАДУ, призначеною директором видавництва. Рукописи перевіряються на унікальність спеціалізованим сервісом Unicheck.com. Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у журналі. Це так само стосується ілюстрацій, малюнків, таблиць та іншої інформації, яка може бути розміщена у статті. Посилання на першоджерело цих елементів статті або отриманий від автора дозвіл на користування необхідно розмістити під елементом або наприкінці статті. 

Редакційна колегія розглядає всі випадки плагіату на будь-якому етапі до публікації рукопису. Відсоток плагіату розраховується програмним забезпеченням, а також оцінюється редакційною колегією. Автора (авторів) попереджують про виявлений плагіат або текстові запозичення. Якщо плагіат складає менше 15%, рукопис відправляється авторам для перегляду тексту та додавання необхідних посилань. Якщо плагіат складає не менше 25%, стаття може бути відхилена, а установа/працедавець автора про це проінформовано.

Якщо після опублікування виявлено плагіат, редакційна колегія аналізує цей випадок, повідомляє автора та приймає відповідні дії (стаття може бути видалена з випуску або сторінки, що містять плагіат, буде позначено у PDF-файлі).

Самоплагіат також розглядається редакційною колегією і по кожному окремому випадку рішення приймається індивідуально. Наприклад, якщо це лише текстові збіги з іншими роботами автора, то це не є самоплагіатом але у випадку повторного декларування наукових результатів, які вже були опубліковані,  це вважається   самоплагіатом і статтю повертають автору на доопрацювання.

Відповідальні особи, завідуючі кафедри, редактори і члени редакційної колегії керуються Законом України «Про освіту» (п.4, статті 42 "Академічна доброчесність"),  Рекомендаціями Міністерства освіти і науки України для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності та положеннями про академічну доброчесність ХНАДУ:

СТВНЗ 85.1-01:2021 Академічна доброчесність ПЕРЕВІРКА ТЕКСТУ АКАДЕМІЧНИХ, НАУКОВИХ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ НА ПЛАГІАТ ;

СТВНЗ 67.0-02:2020 Правила академічної доброчесності учасників освітнього процесу ХНАДУ  ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГРУПУ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ;

СТВНЗ 67.0-01:2019 Правила академічної доброчесності учасників освітнього процесу ХНАДУ .

 

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ (процедура рецензування)

Автор(-и) подають до видавництва ХНАДУ рукопис статті та витяг з протоколу кафедри про рекомендацію до друку.

Видавництво передає статтю відповідальному секретарю редакційної колегії фахового збірника для отримання рецензії. Головний редактор видання призначає рецензента переважно з числа членів редакційної колегії цього видання. До рецензування статей залучаються тільки досвідчені фахівці, які мають власні наукові публікації у відповідній галузі і відповідають вимогам Порядку формування Переліку наукових фахових видань України затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 32 від 15 січня 2018 р.

Відповідальний секретар передає статтю рецензенту, який здійснює рецензування і не пізніше ніж через тиждень повертає статтю разом з рецензією відповідальному секретарю редакційної колегії.

Коли набирається достатня для формування фахового збірника кількість статей, головний редактор скликає засідання редакційної колегії, яка розглядає подані статті та рецензії і дає згоду на публікацію. У випадку, якщо стаття отримує незадовільну рецензію, редакційна колегія видання може дозволити публікацію цієї статті з приміткою «Для обговорення» («For discuss»). Після проведення засідання редакційної колегії фахового збірника відповідальний секретар передає допущені до друку статті разом з рецензіями до видавництва.

У випадку, якщо рукопис не проходить рецензування, редакція повертає авторам матеріали разом з рекомендаціями про можливе редагування та доопрацювання рукопису.

 

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

ІСТОРЯ ЖУРНАЛУ

Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету» (до 25 січня 2002 р. «Вісник ХДАДТУ») видається з 1994р. (Свідоцтво про держ. Реєстрацію КВ № 395 від 2.02.1994).

У збірнику друкуються статті про наукові розробки і дослідження в галузях машинобудування, матеріалознавства, дорожнього будівництва. Розглядаються проблеми ергономіки, мехатроніки, логістики, організації навчання спеціальних дисциплін у вищій школі.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної і дорожньо-будівельної галузей.

Засновники: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Північно-Східний науковий центр транспортної академії України.