ПІДХОДИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБґРУНТУВАННЯ НОВОГО БУДІВНИЦТВА МОСТА

Автор(и)

  • Олександр Олександрович Давиденко Національний транспортний університет, Україна
  • Микола Васильович Гаркуша Національний транспортний університет, Україна
  • Ігор Анатолійович Козарчук Національний транспортний університет, Україна
  • Інна Юріївна Гаркуша Національний транспортний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2024.104.1.96

Ключові слова:

інженерно-геодезичні вишукування, інженерно-геологічні вишукування міст, клас наслідків, нове будівництво, техніко-економічне обґрунтування

Анотація

На сьогоднішній день початковий проєкт моста може не відповідати  існуючим умовам експлуатації споруди через соціально-економічні та соціально-технічні розробки, що потребує необхідність підвищення рівня обслуговування моста. В роботі наведено техніко-економічне обґрунтування нового будівництва мосту через р. Чорногузка, Голишів - Коршовець, в Луцькому районі, Волинської області. Проведено розрахунок класів наслідків, виконано інженерно-геодезичні вишукування, інженерно-геологічні вишукування. На основі проведених досліджень розроблено технічні рішення. В роботі запропоновано як традиційні підходи до вирішення поставленої задачі із застосуванням  сучасних залізобетонних конструкцій так і застосування прогресивних технологій із застосуванням металевих гофрованих конструкцій. В роботі розглянуто найбільш раціональні рішення для вирішення поставленої задачі з виконанням аналізу позитивних та негативних сторін обраних технічних рішень, що дає можливість проведення аналізу найбільш доцільного рішення.

Біографії авторів

Олександр Олександрович Давиденко, Національний транспортний університет

к.т.н., доц. каф. мостів, тунелів та гідротехнічних споруд

Микола Васильович Гаркуша, Національний транспортний університет

к.т.н., доц. каф. мостів, тунелів та гідротехнічних споруд

Ігор Анатолійович Козарчук, Національний транспортний університет

к.т.н., доц. каф. транспортного будівництва та управління майном

Інна Юріївна Гаркуша, Національний транспортний університет

асист. каф. іноземної мови

Посилання

Hromadsʹka orhanizatsiya «Svitova asotsiatsiya avto-mobilʹnykh mahistraley» (PIARK) [Electronic resource]. – Rezhym dostupu: https://www.piarc.org/. (access date: 02.02.2024) [in English].

Hartmann, A., i Bakker, Dzh. (2023). Kinetsʹ terminu sluzhby mostiv: intehratsiya funktsionalʹnoyi, tekhnichnoyi ta ekonomichnoyi tochky zoru. Zhyttyevyy tsykl struktur ta infrastrukturnykh system. 1-e vydannya. CRC Press. R. 981-988. DOI: 10.1201/9781003323020-119. [in English].

Chanh, Dzh., Harvin, M. Dzh. (2008). Nova modelʹ terminu sluzhby infrastruktury z dodatkamy dlya otsinky ta upravlinnya mostamy. Upravlinnya ta polityka hromadsʹkykh robit, 12(3): 515–532. [in English]

Britchenko I. Rozrobka metodolohiyi alʹternatyvnoho obgruntuvannya finansovoho zabezpechennya budivnytstva mostiv / Britchenko Ihor, Maksym Bezpartichnyy, Yaroslava Levchenko // Retsenziya VUZF. – VUZF, m. Sofiya (Bolhariya). - № 5(1). – 2020. – S. 43-49. [in English].

Davydenko O. O. Funktsiya intensyvnosti vyd-mov elementiv hehyzyl/O. O. Davydenko//Zbirnyk naukovykh pratsʹ Ukrayinsʹkoyi storinky universytetu zhyttyevoho transportu.-2017.-Vyp. 167.-S. 88-95.-Rezhym dostupu: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Znpudazt_2017_167_11. [in Ukrainian].

Pro rehulyuvannya mistobudivnoyi diyalʹnosti: Zakon Ukrayiny vid 2011 r. №34 // Baza danykh Zakonodavstvo Ukrayiny / Ukrayina rada Ukr-rayiny. [Electronic resource]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text (access date: 02.02.2024) [in Ukrainian].

DBN V.1.2-14:2018. Systema zabezpechennya nadiynosti ta bezpeky budivelʹnykh ob'yektiv. Zahalʹni pryntsypy nadiynosti ta bezpeky konstruktsiyi. Kyi'v, 2022. [in Ukrainian].

DSTU 8855:2019. Budivli ta sporudy. Vy-znachenye klasu vykorystannya (vidpovidalʹnistʹ). Kyi'v, 2019. [in Ukrainian].

Metodyky osoblyvykh zoriv vydiv on-layn nad-zvychaynykh sytuatsiy tekhnohennoho ta pryrodno-ho kharakteru» prodano Postanovi Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 15 lyutoho 2002 roku №175. [Electronic resource]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2002-%D0%BF#Text (access date: 02.02.2024). [in Ukrainian].

Poryadok vyznachennya obʺyekta storinky do IV i V katehoriyi skladnosti», zatverdzhenoho Kabinetom Ministriv Ukrayiny vid 27 kvitnya 2011 roku № 557. [Electronic resource]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/557-2011-%D0%BF#Text (access date: 02.02.2024). [in Ukrainian].

Perelyku vydu duzhe ta ob'yekt, shcho stavytʹ produktsiyu ekolohinu nebezpeku prohrafinoho Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 28 serpnya 2013 roku №808. [Electronic resource]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-2013-%D0%BF#Text (access date: 02.02.2024). [in Ukrainian].

P-H.1-218-113:2009. Tekhnichni pravyla re-montu ta utryni avtomobilʹnykh dorih za-halʹnoho vantazhoperevezennya Ukrayiny. Kyi'v, 2009. [in Ukrainian].

DBN V.2.3-22:2009. Mosty ta truby. Osnovno-proektyvnyy proektuvalʹnyy. Kyi'v, 2010. [in Ukrainian].

Nakaz HOlovnoho produktu heodeziyi, kar-tohrafiyi ta kadastru pry Kabineti Ministriv Ukrayiny vyd 09.04.98 N 56 Pro prohrafuvannya Instruktsiyi z topohrafichnoho vymiryuvannya u mash-tabakh 1:5000, 1:2000, 1:1000 ta 1:500 (HKN). - TA-2.04-02-98) // Baza danoho Zakonodavstva Ukrayiny / Ukrayina rada Ukrayiny. [Electronic resource]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0393-98#Text (access date: 02.02.2024) [in Ukrainian].

DBN A.2.1-1-2008. Vyshukuvannya, proektyvna i terytorialʹna vidpovisty. Vyshuku-vanna. Inzhenerni vyshukuvannya dlya budivnytst-va. Kyi'v, 2008. [in Ukrainian].

DSTU B V.2.1-4-96. Fundamenty ta pidvaly budivelʹ i sporud Grunty. Metody laboratorno-rnoho natychnoho zobrazhennya darkhasty i deformovanosti. Kyi'v, 1997. [in Ukrainian].

DSTU B V.2.1-5-96. Fundamenty ta pidvaly budivelʹ i sporud Grunty. Metodyka statystychnykh perevirok rezulʹtativ. Kyi'v, 1997. [in Ukrainian].

DSTU B V.2.1-17:2009. Osnovy ta pidvaly-ny dobavky i hazyly. Grunty. Metod laboratorno-tornoho vyznachennya fizychnykh vlastyvostey. Kyi'v, 2010. [in Ukrainian].

DSTU B V.2.1-19:2009. Osnovy ta pidvaly-ny dobavky i hazyly. Grunty. Metod laboratorno-tornoho vyznachennya hranulometrychnoho (zernovoho) ta mikroahrehatnoho skladu. Kyi'v, 2010. [in Ukrainian].

DSTU B V.2.1-12:2009. Osnovy ta pidvaly-ny dobavky i hazyly. Grunty. Metod laboratorno-tornoho natykhaye maksymalʹnu tryvalistʹ. Kyi'v, 2010. [in Ukrainian].

DBN V.2.1-10:2018. Fundamenty i osnovy Osnovni polozhennya. Kyi'v, 2019. [in Ukrainian].

DSTU B V.2.1-2-96. Fundamenty ta pidvaly budivelʹ i sporud Grunty. Klasyfikatsiya. Kyi'v, 1997. [in Ukrainian].

DBN V.1.1-12:2014. Budivnytstvo v seysmichnykh rayonakh Ukrayiny Kyi'v, 2014. [in Ukrainian].

M 42.1-37641918-788:2023. Metodyka prohnozuvannya ruslovykh deformatsiy v zoni vyrobnychoyi mostovykh perekhodiv. Kyi'v, 2024. [in Ukrainian].

Zvit tekhniko-ekonomichne obhranuvane. Tom 1 Poyasnyuvalʹna zapyska. Nove budivnyts-tvo mostu cherez r.Chornohuzka, Holyshiv - Korshovetsʹ, v Lutsʹkomu rayoni, Volynsʹkiy obl. TOV «Yukreynen Brydzh Kompani. Kyi'v. 2021 rik. [in Ukrainian].

DBN V.2.3-14:2006. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Pravyla proektuvannya (Chas-tyna 1). Kyi'v, 2007. [in Ukrainian].

DBN V.1.2-15:2009. Sporudy transportu. Vantazhno-rozvantazhuvalʹni roboty. Mosty ta truby. Kyi'v, 2010. [in Ukrainian].

DSTU EN 10149-1:2009. Vyroby zi stali z khoroshoyu hranytseyu plynnosti ploskoho horcheka-tany dlya kholodnoho formozminyunya. Chastyny 1. Fotohrafiyi umy plattya (EN 10149-1:1995, IDT). Kyi'v, 2012. [in Ukrainian].

DSTU EN 10025-2:2022. Vyroby horcheka-tany z konstruktsiynoyi stali. Chastyna 2. Tekhnichni umi pastuvannya nelehovanykh konstruktsiynykh staley (EN 10025-2:2019, IDT). Kyi'v, 2023. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-09

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ