ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТИСКУ ГРУНТУ НА ПІДПІРНУ СТІНУ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ

Автор(и)

  • Олег Олександрович Калмиков Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.98.0.128

Ключові слова:

експериментальна установка, бічний тиск ґрунту, криволінійна поверхня

Анотація

В сучасній практиці експериментальних досліджень відсутні сталі методики з визначення бічного тиску ґрунту на криволінійну поверхню. Результатами попередніх теоретичних досліджень визначено раціональну конфігурацію підпірної стіни, яка має криволінійну форму. В роботі описано розроблену методику з визначення бічного тиску ґрунту на криволінійну поверхню. На базі розробленої методики запроектовано та виготовлено експериментальну установку. Наведено результати експериментальних досліджень, які достатньою мірою підтвердили коректність отриманих теоретичних даних.

Біографія автора

Олег Олександрович Калмиков, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

к.т.н., доц. каф. будівельних конструкцій

Посилання

Kalmykov O., Khalife R., Demianenko I. Transformation of the retaining wall ex-ternal geometry with rationalizing of sys-tem parameters. Academic Journal Indus-trial Machine Building, Civil Engineering, 2020, pp. 55–60

Luchkovskyy Y.YA., Chepurnoy D.A., Esakova S.V. Aktyvnoe davlenye hrunta pry hybkoy transformyruemoy nahruzke na poverkhnosty odnorodnoho y mno-hosloynoho osnovanyya. Vcheni zapysky Tavriysʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V.I. Vernadsʹkoho. Seriya: Tekhnichni nauky. Vypusk 29 (68), № 2. 2018. s. 324-330

Yaropol'skiy I.V. Laboratornyye issledo-vaniya davle-niya peska na stenku. -V kn.: Trudy LIIVT. L. OGIZ. Len-gosstransizdat. 1933. vyp. 2. – C. 110-157.

Tertsagi K. Stroitel'naya mekhanika grunta na osnove yego fizicheskikh svoystv. - M. Gosstroyizdat. 1936, 390 s.

Dubrova G.A. Vzaimodeystviye grunta i sooruzheniy. - M.: Rechnoy transport. 1963, 219 s.

Lazebnik G.Ye. Davleniye grunta na sooruzheniya – K: 2005. – 224 il. – 243 s.

Chun, B., Shin, Y. Active earth pressure acting on the cylindrical retaining wall of a shaft. South Korea Ground Environ. Eng. J., 7(4), 2006, pp. 15–24.

Kalmykov O.A., Ten E.A. Eksperemen-talʹnoe opredelenye davlenyya sypucheho na kryvolyneynuyu poverkhnostʹ. Komu-nalʹne hospodarstvo mist. Seriya: Tekhnichni nauky ta arkhitektura, Vyp. 118, 2014. S. 34-39.

Babaev V.N. Shmukler V.S. Feirushah S.H. Kalmikov O.A. Zinchenko V.M. Ra-tional design of retaining walls. BUITEMS “Journal of applied and emerging scienc-es” – Vol. 3, Issue 1, 2012, pp. 94-121

Shmukler V.S., Kalmykov O.A. Metod pryamoho proektyrovanyya pod-pornykh sten. - Visnyk NU «Lʹvivsʹka poly-tekhnyka» Teoriya i praktyka budivny-tstva, Vyp. №742 – Vyd. Lʹvovskoy poly-tekhnyky, 2012. S. 97-105.

Mikola R.G., Candia G., Sitar N. Seismic earth pressures on retaining struc-tures and basement walls. Conference Pa-per in Geotechnical Special Publication. Proceedings of the10th National Confer-ence in Earthquake Engineering, Earth-quake Engineering Research Institute, Anchorage, USA, 2014.

Nozu A., Ichii K., Sugano T. Seismic design of port structures - Journal of Ja-pan Association for Earthquake Engineer-ing, Vol. 4, No3, 2004. pp: 195-208.

Zarnani S., Bathurst, R.J. and Gaskin, A. 2005. Experimental investigation of geofoam seismic buffers using a shaking table, 2005 North American Geosynthetics Society Conference, Nevada, 2005, 11 p.

Ghosh S., Sengupta S. Extension of Mononobe-Okabe Theory to Evaluate Seismic Active Earth Pressure Supporting c-φ Backfill. The Electronic Journal of Geotechnical Engineering. Vol. 17, 2012. – pp. 495-504.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ