ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОТРАКТОРІВ РІЗНИХ ТЯГОВИХ КЛАСІВ

Автор(и)

  • Георгій Сєріков Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Ірина Сєрікова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.96.0.151

Ключові слова:

трактор, гібридна силова установка, інформаційна система, система керування, електродвигун, функціональні можливості

Анотація

У роботі вирішено важливе науково-практичне завдання, що дозволяє підвищити конкурентні переваги виробників сільськогосподарської продукції з допомогою використання сучасних енергоефективних тракторів з електротрансмісією. Система керування тягового електроприводу є складником сучасного електротрактора четвертого тягового класу, що набув найбільше поширення та призначена для забезпечення руху в режимах різноманітного навантаження. Проведене дослідження електродвигунів сучасного електротрактора четвертого тягового класу. Електродвигун характеризується вхідними та вихідними параметрами, внутрішніми параметрами або параметрами стану, зовнішніми впливами.

Біографії авторів

Георгій Сєріков, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

к.т.н., доц. каф. автомобільної електроніки

Ірина Сєрікова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

к.т.н., доц. каф. автомобільної електроніки

Посилання

Klassifikatsiya tyagovykh klassov traktorov. URL: https://specmahina.ru/traktor/tyagovyeklassy.htm.

Tkachuk K.M. Spravochnik po okhrane truda na promyshlen-nom predpriyatii. Kiyev: Tekhnika, 1991. 130 s.

Gontarenko G. M., Krizhanovskaya N. G. Formirovaniye i izmereniye signalov v impul'snoy tekhnike: Uchebnoye posobiye dlya uchashchikhsya sred-nikh spetsial'nykh zavedeniy po spetsial'nosti «Radiotekhnicheskiye izmereniya». M.: Izda-tel'stvo Standartov, 1992. 227 s.

Kenio T., Nagamori S. Dviguni postíynogo strumu z postíynimi magnítami. M.: Yenergoato-mizdat. 1989. 184 s.

Murray A. Sensorless Motor Control Simplifies Washer Drives // Power Electronics Technology, June 2006. P. 14‒21.

Brazhnykiv A. V. Pidvyshchennya rivnomirnosti ober-tannya rotora chetnofaznoho chastotno-kerovanoho elektrodvyhuna // Zbirnyk naukovykh pratsʹ «Pidvyshchennya efektyvnosti roboty hirsʹkoho vstatkuvannya pry osvoyenni rodovyshch ko-rysnykh kopalyn». Krasnoyarsʹk: Vydavnytstvo HATSMyZ, 1995. S. 39‒56.

Shapovalov YU. K., Melʹnyk V. I., Antoshchenkov R. V., Antoshchenkov V. M., Kisʹ V. M., Tsyhanenko M. O., Kachanov V. V., Halych I. V. Rezulʹtaty ekspe-rymentalʹnykh doslidzhenʹ tyahovoyi dynamiky traktora KHTZ-242K // Inzheneriya pryrodokory-stuvannya. 2018. № 1(9). S. 6–15.

Artʹomov M. P., Lebedyev A. T., Shulyak M. L., Kulakov YU. M. Otsinka tyahovo-dynamichnykh vla-styvostey na osnovi pryskorennya traktora // Inzheneriya pryrodokorystuvannya. 2015. № 1(3). S. 84‒89.

Syerikov H. S., Syerikova I. O. Zastosuvannya datchyka Doplera v yakosti vymir-nyka shvydkosti traktora // Visnyk KHNADU. 2020. № 90.

Élektrotransmyssyy ‒ transmyssyy novoho pokolenyya. URL: https://productcenter.ru/articles/russia/1162/eliektrotransmissii-transmissiinovogo-pokolieniia.

Hybrydnyy élektrotraktor. URL: https://honda-insight.info/hybrid_avtomobil/ 598-k-2019-godupredstavyat-pervyy-v-mire-gibridnyy-elektrotraktor.html.

Syerikov H. S., Syerikova I. O., Smyrnov O. P., Borysenko H. O. Analiz funktsionalʹnykh mozhlyvo-stey sensornykh dyspleyiv v informatsiynykh sys-temakh transportnykh zasobiv // Avtomobilʹ i Ele-ktronika. Suchasni tekhnolohiyi. 2020. № 17. S. 42‒47.

Syerikov H. S., Syerikova I. O., Smyrnov O. P., Borysenko H. O. Informatsiyni kontrolʹno-diahnostychni systemy suchasnykh transportnykh zasobiv // Avtomobilʹ i Elektronika. Suchasni tekhnolohiyi. 2020. № 17. S. 62‒68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-24

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА