DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.82.0.74

ВИБІР МАТЕРІАЛА ДЛЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ СКРЕБКОВОГО КОНВЕЄРА

D. B. Hlushkova, L. L. Kostina, E. M. Voronova, S. V. Demchenko, A. A. Chigrin

Анотація


Досліджені властивості сталей БРК, 18ХГТ, 20ХГНБ, що використовують для виготовлення бокових стінок конвеєрних лотків, для жолобів, після різних режимів термічної обробки задля вибору кращої. Умови роботи зумовлюють високі вимоги до матеріалу лотка конвеєрного транспортеру з міцності та довго­вічності, а строк служби лотка конвеєра визначається стійкістю боковини. Проаналізовано рівень властивостей, мікроструктура бокових стінок після термічної обробки, а також зварювання. Оскільки між твердістю та зносостійкістю існує прямий зв’язок, методологія дослідження полягала у вимірюванні твердості, показників міцності та вивченні мікроструктури. Було виявлено, що після термічної обробки та зварювання бічних стінок із сталі БРК не забезпечується потрібний рівень міцності (міцність на розрив не повинна бути нижчою за 1275 МПа), і існує нерівномірність розподілу твердості та міцності в поперечному перерізі. Цього можна уникнути при використанні легованих сталей. Встановлено, що профілі із сталі 20ХГНБ при гартуванні в маслі забезпечують більш високий рівень властивостей, чим профілі із сталі 18ХГТ. З двох досліджених сталей 18 ХГТ і 20 ХГНР більш високий комплекс властивостей забезпечує сталь 20ХГНР, при гартуванні якої в м’якому охолоджувальному середовищі – маслі – фіксується високий рівень властивостей. При зварюванні боковин рештаків, які виконані зі сталі 20ХГНР, з іншими деталями рештаків розміцнення ділянок, що зношуються не перевищує 2...3 HRC. На основі вищенаведених досліджень можна відмітити, що сталь 20ХГНБ може бути  рекомендована для виготовлення боковх стінок рештаків.

Ключові слова


сталь; бокова стінка; твердість; міцність; зносостойкість; зварювання; зміцнення; поперечний переріз; мікроструктура

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kostetsky B.I. Friction, lubrication and wear in machines / B.I.Kostetsky. - Kiev: Technique, 1970. -396 p.

Abacharaev N.I. Increase of cavitation stability of continuous media / N.I. Abacharayev. - Kiev: Naukova Dumka, 1990. - 91 p.

Tushinsky L.I. Theory and technology of harden-ing of metal alloys / LI Tushinsky. - Novosibirsk: Science, 1990. - 306 p.

Shpenkov GP, Physics and Chemistry of Friction / G.P. Shpenkov. - Minsk: BSU, 1978. – 204 p.

Pronikov A.S. Reliability of MA-tires / A.S. Pene-trated. - M .: Mashinostroenie, 1978. –592 p.

Tenenbaum M.M. Wear resistance of structural materials and machine parts with abrasive wear / M.M. Tenenbaum. - M .: Mashinostroenie, 2006. - 331 p.

Semenov A.P. Seizure of metals and methods for its prevention in friction / A.P. Semenov // Fric-tion and wear. - 1982. - T. 3. –C. 401-411.

Dyakin S.I. Some concepts of the use of materials in heavy-loaded tribo-conjugation / S.I. Dyakin, T.P. Filatov // Durability of working machine parts: Sat. articles, ed. D.N.Garkunova // M. Mashinostroenie. - 1987. - Vol. 2. - p. 19-31.

Vinogradov G.V. The mechanism of dry and boundary friction / G.V. Vinog radov. - M .: Mashinostroenie, 2004. - 357 p.

Faynleyb A.M. The effect of hardness of parts on the abrasive wear resistance of the coupling / А.М. FineLeb // Metal Science and Heat Treat-ment of Metals. - 1997. - №4. - p. 64–65.

Roik, T.A., Glushkova, D. B., Tarabanova, V.P. The influence of chemical composition on the hardness and wear resistance of parts-lei // Bulle-tin of NTU "KPI". - Kharkov: NTU "KPI", 2012. - №63. - pp. 92–98.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Костецкий Б.И. Трение, смазка и износ в ма-шинах / Б.И.Костецкий. – Киев: Техника, 1970. -396 с.

2.Абачараев Н.И. Повышение кавитационной стойкости сплошных сред / Н.И. Абачараев. – К.: Наукова Думка, 1990. – 91 с.

3. Тушинский Л.И. Теория и технология упроч-нения металлических сплавов / Л.И.Ту-шинский. – Новосибирск: Наука, 1990. – 306 с.

4. Шпеньков Г.П.Физика и химия трения / Г.П. Шпеньков. – Минск: БГУ, 1978. – 204 с.

5. Проников А.С. Надежность машин / А.С. Про-ников. – М.: Машиностроение, 1978. – 592 с.

6. Тененбаум М.М. Износостойкость конструкци-онных материалов и деталей машин при аб-разивном изнашивании / М.М. Тененбаум. – М.: Машиностроение, 2006. – 331 с.

7. Семенов А.П. Схватывание металлов и методы его предотвращения при трении / А.П. Се-менов // Трение и износ. – 1982. – Т. 3. – С. 401-411.

8. Дякин С.И. Некоторые концепции применения материалов в тяжелонагруженных трибосо-пряжениях / С.И. Дякин, Т.П. Филатова // Долговечность трущихся деталей машин: сб. статей, под ред. Д.Н.Гаркунова // М. Маши-ностроение. – 1987. – Вып. 2. – С. 19-31.

9. Виноградов Г.В. Механизм сухого и гранично-го трения / Г.В. Виног¬радов. – М.: Машино-строение, 2004. – 357 с.

10. Файнлейб А.М. Влияниетвердости деталей на абразивную износостойкость сопряжения /А.М. Файнлейб // Металловедение и терми-ческаяобработкаметаллов. – 1997. – №4. – С. 64–65.

11. Роик Т.А., Глушкова Д.Б., Тарабанова В.П. Влияние химического состава на твердость и износостойкость деталей//Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – №63. – С. 92–98.