DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.81.0.5

ВИВЧЕННЯ ОСТАННІХ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ-ЕКОЛОГІВ

E. B. Hobotova

Анотація


Постановка проблеми. Для здійснення процесу навчання в напрямі формування професійних якостей майбутнього фахівця, підготовки висококваліфікованих бакалаврів і магістрів, професійно компетентних, знайомих з найсучаснішими досягненнями у своїй спеціальності, необхідний пошук нових методичних способів і прийомів. Мета роботи  – розробка методичних методів підвищення рівня сучасної професійної підготовки бакалаврів. Завдання – вдосконалити пояснювально-ілюстративний тип навчання на прикладі вивчення новітніх досягнень науки у процесі навчання спеціальним екологічним дисциплінам. Методика. Вдосконалення пояснювально-ілюстративного виду навчання на прикладі вивчення останніх досягнень науки у процесі
навчанні спеціальним екологічним дисциплінам. Результати. Конкретні приклади демонструють методологію подання матеріалу про сучасні досягнення та відкриття вчених у вивченні розділів «Екологічні аспекти здоров’я людини» та «Медична географія та картографія» в дисципліні «Екологія людини» та розділу «Штучна радіоактивність» в дисципліні «Радіоекологія». Показана можливість використання останніх відкриттів вчених у боротьбі з хворобами цивілізації на прикладі бластомогенезу (відкриття Йошинорі Осумі). Розкриття механізму аутофагії може бути використано для створення ефективних способів боротьби з раком на новій основі. На прикладі вивчення підльодовикового озера Восток в Антарктиді продемонстровані сучасні можливості для вивчення змін клімату та їх впливу на здоров’я людини. Сучасні дані про досягнення в ядерній фізиці в нуклеосинтезі важких ядер мають величезне значення для фундаментальної науки, вони розширюють межі уявлень студентів як майбутніх фахівців про будову атома і речовини. Перспективи подальших досліджень – вдосконалення методу, введення інформації про відкриття українських вчених до матеріалу лекції, збільшення частки інформації про досягнення у практичних технічних сферах діяльності екологів. Оригінальність дослідження – на конкретних прикладах показано можливість усунення відставання навчального процесу від швидкості розвитку науки. Практична значущість результатів – високий рівень підготовки фахівця, який знає останні досягнення науки і використовує їх у контексті майбутніх виробничих ситуацій.

Ключові слова


пояснювально-ілюстративний тип навчання; наукові відкриття; професійна підготовка.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


. Chesnokova, А.S., Zyngier, W., Van Peer (2017). Learning through Research: Invigorating the Humanities. Pedagogika - Peda­gogy, 125 (1), 195–210 [in English].

Sheldrake, M., Mujtaba T., Reiss M.J. (2017). Science teaching and students attitudes and aspirations: The importance of conveying the applications and relevance of science. International Journal of Educational Research, 85, 167-183 [in English].

Nenastina, T. (2015). General methods of teaching chemistry in a technical university. Pedagogy and psychology of professional education. Lviv, Ukraine: 4-5, 63-68 [in Ukrainian].

Dacenko, V. V. (2016). Problemy formiro­va­niya i razvitiya professional'noj kompetent­nosti specialistov v texnicheskom VUZe. [Problems of formation and development of professional competence of specialists in technical university]. Zb. nauk. prac ZOІPPO - Collection of scientific papers of the Zaporozhye Regional Institute of Postgraduate Teacher Education, 2(24), 55-63. [in Russian].

Liou, P.-Ya. (2017). Profiles of adolescents’ motivational beliefs in science learning and science achievement in 26 countries: Results from: TIMSS 2011 data // International Journal of Educational Research, 81, 83-96 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Invigorating the Humanities / А. Chesnokova, S. Zyngier, Van Peer W. // Pedagogika. – 2017. – Vol. 125, no. 1. – P. 195–210.

2. Sheldrake M. Science teaching and students’ attitudes and aspirations: The importance of conveying the applications and relevance of science / M. Sheldrake, T. Mujtaba, M.J. Reiss // International Journal of Educational Research. – 2017. – Vol. 85. – P. 167–183.

3. Ненастіна Т. Загальні методи викладання хімії в технічному ВНЗ / Т. Ненастіна // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2015. – № 4–5. – С. 63–68.

4. Даценко В. В. Проблемы формирования и развития профессиональной компетентности специалистов в техническом вузе / В.В. Даценко // Збірник наук. праць ЗОІППО. – 2016. – № 2(24). – С. 55–63.

5. Liou P.-Ya. Profiles of adolescents’ motivational beliefs in science learning and science achievement in 26 countries: Results from TIMSS 2011 data / Liou P.-Ya. // International Journal of Educational Research. – 2017. – Vol. 81. – P. 83–96.