DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.80.0.99

Теплоенергетика. Паливно-еколого-кліматичні проблеми і перспективи розвитку.

P. Kanilo

Анотація


Живі організми сформували на Землі кисневий склад атмосфери і захисний озоновий екран, родючі ґрунти, ліси, корисні копалини, природний (біотичний) механізм стабілізації клімату (шляхом регулювання рівнів парникового ефекту й альбедо Землі), створили біосферу і розум, тобто підготували всі необхідні умови для існування і гармонійного розвитку ПРИРОДИ і ЛЮДИНИ. Еволюція ж людського суспільства, розвиток світової енергетики й економіки багато в чому були досягнуті саме за рахунок неухильного розширення обсягів вилучення природних ресурсів, включаючи енергоресурси, при їх неефективному використанні й істотному забрудненні навколишнього середовища. У цьому разі найважливішими техногенними джерелами забруднення середовища життя токсикантами, включаючи і гранично небезпечні канцерогенно-мутагенні інгредієнти, є стаціонарна теплоенергетика і транспорт, особливо міський автотранспорт. Необхідна стабілізація світового енерговиробництва і великомасштабна модернізація традиційної теплоенергетичної галузі із впровадженням високоефективних ресурсо(енерго)зберігаючих технологій. Особливо важливим є суттєве розширення використання сонячної енергії, яка не додає теплового навантаження на планету, а також – супербезпечної атомно-водневої енергетики, а на міському транспорті – застосування електромобілів. За останні 50 років сумарне світове виробництво енергії досягло ~ 20×109 ТДж, що в 3 рази перевищило сумарні рівні енерговиробництва за два попередніх століття. При цьому річні рівні споживання викопних енергоносіїв (вугілля, нафта, природний газ) збільшилися з 4,5 до ~ 12 млрд т н. е., тобто зросли майже в 3 рази. У 2017 році було вироблено енергії ~ 0,7×109 ТДж/рік, що перевищило рівень річного енерговиробництва в 1970 році на ~ 0,45×109 ТДж/рік, тобто ~ в 2,8 рази. Цей рівень додаткового виділення техногенної теплової енергії став одним зі складових глобального потепління клімату. Тому, у зв’язку з посиленням енерго-еколого-кліматичних проблем, необхідна зміна енергетичної основи життєдіяльності людства, включаючи стабілізацію енерговиробництва, великомасштабну модернізацію вугільної енергетики, розширення використання сонячної та супербезпечної атомно-водневої енергетики. Потрібні принципові зміни у стратегії природокористування, в першу чергу, відновлення механізмів природної регуляції середовища життя та її кліматостабілізуючих функцій.

Ключові слова


теплоенергетика; енергоносії; токсиканти; парникові гази; навколишнє середовище; глобальне потепління клімату

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kanilo, P. M. (2017). Teploenergetika. Toplivno-ekologicheskie problemy i perspektivy razvitiya [Thermal power engineering. Fuel and ecological issues, and development prospects]. Problemy mashinostroeniya - Problems in Mechanical Engineering, 20, 1,

-87 [in Russian].

BP-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report. bp.com. Retrieved from: http://www.bp.com/statisticalreview.

Losev, K. S. (2009). Paradoksy borby s globalnym potepleniem [Paradoxes of controlling global warming]. Vestnik RAN - Bulletin of the RAS, 79, 1, 36-40 [in Russian].

Kanilo, P. M. (2009). Ugolno-vodorodnye parogazovye kompleksy s dopolnitelnym proizvodstvom sinteticheskikh topliv [Coal-and-hydrogen steam-and-gas complexes with additional production of synthetic fuels]. Problemy mashinostroeniya - Problems in Mechanical Engineering, 12, 4, 64-72 [in Russian].

Kanilo, P. M. (2010). Antropogenno-`ekolo-gicheskie sostavlyayuschie global’nogo potepleniya klimata [Anthropogenous and ecological components of global warming]. Problemy mashinostroeniya - Problems in Mechanical Engineering, 13, 4, 68-76 [in Russian].

Kanilo, P. M. (2015). Teplovaya energetika, DVS i globalnoe poteplenie klimata [Thermal power engineering, ICE and global climate warming]. Dvigateli vnutrennego zgorania - Internal combustion engines, 2, 57-68 [in Russian].

Kanilo, P. M. (2015). Globalnoe poteplenie klimata. Antropohenno-ekologicheskaya

realnost’ [Global climate warming. Anthropogenic-ecological reality]. Kharkоv: KhNAHU [in Russian].

Kanilo, P. M. (2013). Avtotransport. Toplivno-ekologicheskie problemy i perspektivy [Automotive transport. Fuel and ecological problems and perspectives]. Kharkiv: KhNAHU [in Russian].

Kanilo P. M. (2014). Minimizaciya kancerogennoj opasnosti avtomobilej [Vinimization of cancinogenic danger of automobiles] // Vestnik HNADU - Bulletin of Kharkiv National Automotive and Highway University, 63, 133-142 [in Russian].

Kanilo, P. M. (2015). Minimizaciya kancerogennoj opasnosti otrabotavshih gazov dvigatelej vnutrennego sgoraniya [Minimisation of cancerogenic danger of the exhaust gases of internal combustion engines]. Dvigateli vnutrennego zgorania - Internal combustion engines, 1, 7-13 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Канило П. М. Теплоэнергетика. Топливно-экологические проблемы и перспективы развития / П.М. Канило // Проблемы машиностроения. – 2017. – Т. 20, № 1. – С. 69–87.

2. BP-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report. – 2017. – Режим доступа: http://www.bp.com/statisticalreview.

3. Лосев К. С. Парадоксы борьбы с глобальным потеплением К.С. Лосев // Вестн. РАН. – 2009. – Т. 79, № 1. – С. 36–40.

4. Канило П. М. Угольно-водородные парогазовые комплексы с дополнительным производством синтетических топлив / П. М. Канило // Проблемы машиностроения. – 2009. – Т. 12, № 4. – С. 64–72.

5. Канило П. М. Антропогенно-экологические составляющие глобального потепления климата / П. М. Канило // Проблемы машиностроения. – 2010. – Т. 13, №4. – С. 68–76.

6. Канило П. М. Тепловая энергетика, ДВС и глобальное потепление климата / П. М. Канило // Двигатели внутреннего сгорания.– 2015. – № 2. – С. 57–68.

7. Канило П. М. Глобальное потепление климата. Антропогенно-экологическая реальность / П. М. Канило. – Харьков: ХНАДУ, 2015. – 312 с.

8. Канило П. М. Автотранспорт. Топливно-экологические проблемы и перспективы / П. М. Канило. – Харьков: ХНАДУ, 2013. – 272 с.

9. Канило П. М. Минимизация канцерогенной опасности автомобилей / П. М. Канило // Вестник ХНАДУ: сб. науч. тр. – 2014. – Вып. 63. – С. 133–142.

10. Канило П М. Минимизация канцерогенной опасности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания / П. М. Канило // Двигатели внутреннего сгорания. – 2015. – № 1.– С. 7–13.