Сучасні проблеми здійснення рекрутингу іноземних студентів на навчання у ЗВО України

Автор(и)

  • G. Tohtar Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • N. Morhunova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.80.0.19

Ключові слова:

іноземні студенти, експорт освітніх послуг, рекрутинг іноземних абітурієнтів

Анотація

Розглянуто сучасний стан експорту вітчизняних освітніх послуг, досліджуються проблеми набору іноземних студентів на навчання до українських закладів вищої освіти. Аналізуються чинники, що стримують процес рекрутингу іноземних абітурієнтів. Пропонуються шляхи розвитку українського ринку освітніх послуг у сфері навчання іноземних громадян.

Біографії авторів

G. Tohtar, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

к.т.н., заступник ректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

N. Morhunova, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент, к. психол. н., завідувач кафедри мовної підготовки, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Посилання

Aktualni pytannia navchannia inozemtsiv v Ukraini u 2015-2016 rotsi: infomatiinyi seminar. [Current issues of studying foreigners in Ukraine in 2015-2016: information workshop]. Kyiv: Ukrainskyi derzhavnyi tsentr mizhnarodnoi osvity MON Ukrainy, 29 kvitnia 2015 r. [in Ukrainian].

Halychyn, V. (2015). Mezhdunarodnuj runok obra¬zovatelnukh usluh: osnovnuje kharakte¬rystyky y tendentsyy razvytyia [In-ternational market of educational services: main characteristics and development trends]. Moscow : Delo. RANKhyHS [in Russian].

Levchenko, O.M., Plynokos, D.D. (2015). Eksport osvitnikh posluh vyshchymy navchаlnymy zakladamy Ukrainy u vymiri hlobalizatsiinykh protsesiv [Exports of educational services by higher educational institutions of Ukraine in the dimension of globalization processes]. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal - Economics: realities of time. Scientific Journal, 4 (20), 210-216 [in Ukrainian].

Inozemni studenty v Ukraini: statystychni dani [Foreign students in Ukraine: statis-tics]. Ketpievel trom: http:// studyinukraine.gov.ua/ uk/zhittya-v-ukraini/inozemni-studenti-v-ukraini/ [in Ukrainian].

Kaleniuk, I. S. (2010). Suchasni tendentsii rozvytku osvity v hlobalnomu seredovyshchi. [Contemporary trends in the development of education in the global environment]. Naukovyi visnyk Chernihivskoho derzhav¬noho instytutu ekonomiky i upravlinnia. Seriia 1 : Ekonomika : zb. nauk. prats - Scientific herald of the Chernihiv State Institute of Economics and Management. Series 1: Economics: a collection of scientific works, 1 (5), 4-16 [in Ukrainian].

Morhunova, N.S., Yelchaninova, T.M. (2014). Naukovi pidkhody do doslidzhennia psykholohichnykh osoblyvostei adaptatsii inozemnykh studentiv do navchannia u VNZ Ukrainy [Scientific approaches to the study of psychological peculiarities of the adapta-tion of foreign students to study at the uni-versities of Ukraine]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Psykholohiia -Bulletin of the Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda. Psychology, 47, 139-148 [in Ukrainian].

Finikov, T.V., Sharov, O.I., Tereshchuk, V.I. (2014). Monitorynh intehratsii ukrainskoi sy-stemy vyshchoi osvity v Yevropeiskyi prostir vyshchoi osvity ta naukovoho doslidzhennia : analit. zvit [Monitoring the Integration of the Ukrainian Higher Education System into the European Higher Education Area and Research: An Analytical Report]. za zah. red. T. V. Finikova, O. I. Sharova. Kyiv: Takson [in Ukrainian].

Semenenko, I.Ye. (2015). Problemy fakhovoi pidhotovky inozemnykh studentiv v umo¬vakh vyshchoho navchalnoho zakladu osvity [Problems of professional training of foreign students in the conditions of a higher educational institution of education]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh - Pedagogy of formation of a creative person in higher and secondary schools, 41 (94), 544-551 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СУМІЖНІ ГАЛУЗІ