DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2019.84.0.98

МОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК МЕТА І ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ye. M. Voronova

Анотація


Стаття має за мету висвітлити логічну конструкцію як основну особливість уроку іноземної мови. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання: виділити обов’язкові аспекти, що створюють логіку заняття з іноземної мови; показати важливість активної позиції студентів у процесі навчання іноземної мови; сформулювати передумови правильного планування і проведення заняття з іноземної мови.
У процесі дослідження доведено, що чіткість мети заняття, визначеної викладачем, та її здатність досягати наміченого рівня оволодіння матеріалом є важливими передумовами правильного планування і проведення заняття.
Висвітлено, що з метою пов’язана логіка заняття з іноземної мови – найважливішим компонентом оволодіння мовною діяльністю як засобом навчання іноземної мови.
Проаналізовано чотири аспекти, що створюють логіку заняття: співвіднесеність всіх елементів заняття з головною метою; відповідність всіх частин заняття, їх підпорядкованість один одному, або цілісність заняття; рух за стадіями засвоєння мовного матеріалу, що можна назвати динамікою уроку; єдність і послідовність матеріалу за змістом, або зв’язаність уроку.
Окрему увагу приділено питанням правильного планування і проведення заняття, зокрема самостійності мислення і цілеспрямованості. Наголошено на важливості активної позиції студента при вивченні іноземної мови у сучасних умовах дефіциту часу, яка досягається насамперед використанням мовнодумкових завдань, що потребують мовотворчості, передбачають постійне подолання рівнів труднощі, а також такої організації заняття, коли студент внутрішньо активний, оскільки включений у процес колективного спілкування.


Ключові слова


дискурс; мовна діяльність; самостійність мислення; чіткість мети; інваріант; колективне спілкування; мовотворчість; цілеспрямованість

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Elukhina N.V. (2002). Discourses in teaching foreign languages. [Yelukhina N.V. Diskursy pri obuchenii inostrannym yazykam] – Foreign languages at school, 3. 9-12.

Komshansky G.V. (1998). Communicative function and structure of the language. [Komshanskiy G.V. Kommunikativnaya funktsiya i struktura yazyka]. Moscow: MS,127.

Polat E.S. (1999). New pedagogical technologies in teaching foreign languages [Palat Ye.S. Novyye pedagogicheskiye tekhnologii v obuchenii inostrannym yazykam]. Foreign languages in school.1999. 22-27.

Stern. H.H. FundamentalConceptsof Language Teaching /H. H. Stern. – Oxford : OxfordUniversityPress, 2009. – 351 p.

Larsen-Freeman D. TechniquesandPrinciplesin Language Teaching. D. Larsen-Freeman. – NewYork: OxfordUniversityPress, 2008. – 142. 3

Аниськович Н. Р. Обучение учащихся средней школы иноязычному речевому взаимо-действию (английский язык) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иност-ранные языки)» / Н. Р. Аниськович. – Минск, 2009. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Елухина Н.В. Дискурсы при обучении иностранным языкам / Н. В. Елухина // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 3. – С. 9–12.

2. Комшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка / Г.В. Комшанский. – Москва: МГУ, 1998. – 127 с.

3. Полат Е.С. Новые педагогические технологии в обучении иностранным языкам / Е.С. Полат // Иностранные языки в школе. –1999. – С. 22–27.

4. Stern. H.H. FundamentalConceptsof Language Teaching /H. H. Stern. – Oxford : OxfordUniversityPress, 2009. – 351 p.

5. Larsen-Freeman D. TechniquesandPrinciplesin Language Teaching. D.Larsen-Freeman. – NewYork: OxfordUniversityPress, 2008. – 142. P 3

6. Аниськович Н. Р. Обучение учащихся средней школы иноязычному речевому взаимодейст-вию (английский язык) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)» / Н. Р. Аниськович. – Минск, 2009. – 20 с.