DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.80.0.5

Методичні розробки для диференційованого навчання

E. Hobotova

Анотація


Наукова проблема пов’язана зі значним варіюванням початкових теоретичних рівнів студентів в академічних групах, що створює труднощі під час навчання у вищій школі. Мета дослідження – на основі розробки диференційованих завдань із хімії, що враховують індивідуальні відмінності в навчальних можливостях студентів, забезпечити оптимальні умови їх пізнавальної діяльності та вирівнювання рівня знань в академічних групах. Розроблено й апробовано «Збірник завдань з хімії», спрямований на диференціацію навчальних завдань. Збірник створено на основі роздаткового матеріалу, градуйованого за рівнями складності й за формою контролю навчальних компонентів. Наведено досвід розробки диференційованого збірника задач із хімії для студентів технічних університетів. Показано, що основне призначення диференційованого підходу в навчанні полягає у створенні оптимальних умов навчання для студентів із різним початковим рівнем знань з дисципліни, індивідуалізації навчання і у вирівнюванні рівня знань у групах. На основі диференціації завдань і завдань за темами дисципліни «Хімія» за ступенем складності й наявністю творчого аспекту можна досягти: підвищення ефективності та якості навчання за рахунок швидкого вирівнювання рівня теоретичних знань і умінь розв’язувати задачі в академічних групах; оптимальних умов пізнавальної діяльності студентів; індивідуалізації навчання, що забезпечує глибокі знання; розвинених навичок самостійної діяльності. Розроблений збірник задач з хімії належить до методичних посібників нового покоління і може бути використаний в різних видах навчальної діяльності. Завдання, диференційовані за ступенем складності, можуть використовуватися на практичних заняттях, лабораторних, контрольних роботах і під час самостійної роботи студентів. Критерієм його ефективності є використання різних навчальних методик, диференційований підхід у викладі матеріалу, розвиток самостійного мислення і навичок у студентів, можливість інтегрування отриманих знань у професійну діяльність.

Ключові слова


диференційоване навчання; діагностика рівня знань; індивідуалізація навчання; самостійна робота студентів; збірник задач.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Chesnokova, А., Zyngier, S., Van Peer, W. (2017). Learning through Research: Invigorating the Humanities. Pedagogika. Pedagogy, 125, 1, 195-210 [in English].

Khobotova, E.B. (2011). Sovershenstvovaniye fundamentalnogo khimicheskogo obrazova¬niya v tekhnicheskikh VUZakh [Improvement of fundamental chemical education in technical universities]. Novyy kollegium -New collegium, 3 (64), 39-45 [in Russian].

Teresevičienė, M., Trepulė, E., Volunge-vičienė, A. (2017). Didactical Opportunities and Dilemmas of Technology Enhanced Learning. Pedagogika. Pedagogy, 128, 4. 175-192 [in Lithuanian].

Khоbоtоvа, E. B., Ignatenko, M.I., Kalmykova, Yu.S. (2016). Individualnyiy podhod pri obuchenii himii [An individual approach to teaching chemistry]. Obrazovanie i samorazvitie - Education and self-deve¬lopment, 1(47), 106-109 [in Russian].

Datsenko, V. V. (2013). Pidvyshchennia efektyvnos-ti navchannia khimii u tekhnichnomu VNZ [Improving the effectiveness of chemistry training at a technical university]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity - Pedagogy and psychology of professional education, 5, 104-110 [in Ukrainian].

Khobotova, E. B. (2015). Izucheniye distsi¬pliny «Ekologiya cheloveka» [Studying the discipline «Human Ecology»]. Pedagogika - Pedagogy, 5, 101-106 [in Ukrainian].

Amirbekuly, A., Isatayeva, U.B. (2008). Strukturnaya model poiskovogo umeniya studenta [Structural model of student search ability]. Wyksztalcenie i naura bez granic – 2008: Materialy IV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Przemysl, 07-15.12 2008). Przymysl: «Nauka i stu¬dia», 11 «Pedagogiczne nauki», 73-76 [in Russian].

Sheldrake, M., Mujtaba, T., Reiss, M. J. (2017). Science teaching and students’ attitudes and aspirations: The importance of conveying the applications and relevance of science. International Journal of Educational Research, 85, 167-183 [in Lithuanian].

Twymana, J. S., Heward, W. L. (2018). How to improve student learning in every classroom now. International Journal of Educational Research, 87, 78-90 [in Lithuanian].

Nenastina, T. A. (2013). Organizatsiya samostoya-telnoy raboty kak formirovaniye professio-nalnykh navykov v tekhnicheskom vuze [Organization of independent work as the formation of professional skills in a technical university]. Nauchnyye trudy DonNTU. Seriya «Khimiya i khimicheskaya tekhno-logiya» - Scientific works of DonNTU. Series «Chemistry and chemical Technology», 2 (21), 199-205 [in Russian].

Petrovskiy, G. N. (2003). Pedagogicheskiye i ob-razovatelnyye tekhnologii sovremennoy shkoly [Pedagogical and educational technologies of modern school]. Minsk: NIO [in Russian].

Monkevičienė1, O., Amirova, A., Ashirbayeva, N. (2015) Modern Educational Approaches as a Factor of Development of Students’ Intellectual Abilities. Pedagogika. Pedagogy, 119, 3. 45-59 [in Lithuanian].

Ignatova, N., Kurilovas, E. (2012). ICT based teaching and learning personalization trends in the context of lithuanian education. Pedagogika. Pedagogy, 106, 4, 21-29 [in English].

Pečiuliauskienė, P. (2012). Educational factors affecting positive attitude of pupils towards science subjects. Pedagogika - Pedagogy, 105, 3, 32-38 [in Lithuanian].

Khobotova, E., Datsenko, V., Ukhaneva, M. (2008). Differentsirovanno-didakticheskiy podkhod k izucheniyu distsipliny «Khimiya» v tekhnicheskom VUZe [Differential-didactic approach to the study of the discipline «Chemistry» in the technical university]. Novyy kollegium - New collegium, 6, 27-35 [in Russian].

Khobotova, E.B. (2013). Razrabotka uchebnykh posobiy dlya differentsirovannogo obucheniya distsipline «Khimiya» [Development of teaching aids for differentiated instruction in the discipline «Chemistry»]. Teorіya ta metodika navchannya fundamentalnikh distsiplіn u vishchіy shkolі: Zbіrnik naukovikh prats. [Theory and methodology of teaching fundamental disciplines in higher education: Collection of scientific works], VIIІ, 231-235 [in Russian].

Egorova, L. M. (2012). Testovyy kontrol v khimii [Test control in chemistry]. Teorіya ta metodika navchannya fundamentalnikh dist¬siplіn u vishchіy shkolі: zb. nauk. pr. [Theory and methodology of teaching fundamental disciplines in higher education: Collection of scientific works], VII, 74-77 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Chesnokova А. Learning through Research: Invigorating the Humanities / А. Chesnokova, S. Zyngier, W. Van Peer // Pedagogika / Pedagogy. – 2017, Vol. 125, no. 1. – P. 195–210.

2. Хоботова Э. Б. Совершенствование фундаментального химического образования в технических ВУЗах / Э.Б. Хоботова //Новый коллегиум. – 2011. – № 3 (64). – С. 39–45.

3. Teresevičienė M. Didactical Opportunities and Dilemmas of Technology Enhanced Learning / M. Teresevičienė, E. Trepulė, A. Volungevičienė // Pedagogika / Pedagogy. – 2017. – Vol. 128, no.4. – P. 175–192.

4. Khоbоtоvа E. B., Ignatenko M.I., Kalmykova Yu.S. Individualnyiy podhod pri obuchenii himii [An individual approach to teaching chemistry] // Education and self-development. – 2016. – №1(47). – Р. 106–109.

5. Даценко В.В. Підвищення ефективності навчання хімії у технічному ВНЗ / В.В. Даценко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 5. – С. 104–110.

6. Хоботова Э. Б. Изучение дисциплины «Экология человека» / Э.Б. Хоботова // Педагогика. – 2015. – № 5. – С. 101–106.

7. Амирбекулы А. Структурная модель поискового умения студента / А. Амирбекулы, У. Б. Исатаева // Wyksztalcenie i naura bez granic – 2008: Materialy IV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Przemysl, 07 – 15.12 2008). – Przymysl: «Nauka i studia». – 2008. – Vol. 11 «Pedagogiczne nauki». – P. 73–76.

8. Sheldrake M. Science teaching and students’ attitudes and aspirations: The importance of conveying the applications and relevance of science / M. Sheldrake, T. Mujtaba, M. J. Reiss // International Journal of Educational Research. – 2017. – Vol. 85. – P. 167–183.

9. Twymana J. S. How to improve student learning in every classroom now / J.S. Twymana, W. L. Heward // International Journal of Educational Research. – 2018. – Vol. 87. – P. 78–90.

10. Ненастина Т. А. Организация самостоятельной работы как формирование профессиональных навыков в техническом вузе / Т.А. Ненастина // Научные труды ДонНТУ. Серия: Химия и химическая технология. – 2013. – Вып. 2 (21). – С. 199–205.

11. Петровский Г. Н. Педагогические и образовательные технологии современной школы / Г.Н. Петровский. – Мн.: НИО, 2003. – 360 с.

12. Monkevičienė1 O. Modern Educational Approaches as a Factor of Development of Students’ Intellectual Abilities / O. Monkevičienė1, A. Amirova, N. Ashirbayeva // Pedagogika / Pedagogy. – 2015. – Vol. 119, no. 3. – P. 45–59.

13. Ignatova N. ICT based teaching and learning personalization trends in the context of lithuanian education / N. Ignatova, E. Kurilovas // Pedagogika / Pedagogy. – 2012. – Vol. 106, no. 4. – P. 21–29.

14. Pečiuliauskienė P. Educational factors affecting positive attitude of pupils towards science subjects / P. Pečiuliauskienė // Pedagogika / Pedagogy. – 2012. – Vol. 105, no 3. – P. 32–38.

15. Хоботова Э. Дифференцированно-дидактический подход к изучению дисциплины «Химия» в техническом ВУЗе / Э. Хоботова, В. Даценко, М. Уханева // Новый коллегиум. – 2008. – № 6. – С. 27–35.

16. Хоботова Э. Б. Разработка учебных пособий для дифференцированного обучения дисциплине «Химия» / Э.Б. Хоботова // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: зб. наук. пр. – 2013. – Вип. VIIІ. – С. 231–235.

17. Егорова Л. М. Тестовый контроль в химии / Л.М. Егорова // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: зб. наук. пр. – 2012. – Вип. VII. – С. 74–77.